Pensininkams ir nepilnamečiams galima dantų protezavimo kompensacija

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka

 

Nuo 2009 m. spalio 1 dienos įsigaliojo nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • vaikai iki 18
 • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais asmenys.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, bei tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 372,74 eurų;
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – iki 1146,90 eurų;
 • vaikams – iki 1146,90 eurų.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:

 • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas,
 • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

PAASPĮ asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK).

TLK pagal prašymų registravimo PAASPĮ datą įtraukia asmenis į savivaldybės gyventojų laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašą.

Šis sąrašas yra tęstinis ir sudaromas atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – prašymo registravimo datą.

TLK gyventojus informuoja apie sąrašo numerį, išsiųsdama jiems paštu pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą.

Gavęs teritorinės ligonių kasos pranešimą, asmuo gali ir nelaukti, kol ateis eilė ir bus pakviestas protezuoti dantis, o už suteiktas dantų protezavimo paslaugas susimokėti pats. Tai galima padaryti asmens pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas. Norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turės pateikti teritorinei ligonių kasai:

 • patvirtintos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas, kuriame turi būti nurodyta banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos;
 • sąskaitos originalą, kurioje turi būti išskirta suma kompensuotina iš PSDF biudžeto;
 • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos TLK darbuotoja).

Tik atėjus eilei TLK išsiųs asmeniui pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perves kompensaciją į asmens nurodytą banko sąskaitą.

Asmens, kuris mirė nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis gautas dantų protezavimo paslaugas grąžinimo, teisė į kompensacijos grąžinimą pereina to asmens įpėdiniui (-iams).

TLK jai skirtas PSDF biudžeto lėšas dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti paskirsto jos veiklos zonos savivaldybėms pagal statistinį gyventojų skaičių ir sprendžia koks skaičius laukiančiųjų bus pakviestas dantų protezavimo paslaugoms gauti.

Asmuo, gavęs pranešimą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš TLK pranešime nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo. Primename, kad kreipiantis dėl dantų protezavimo paslaugų, burnos ertmė turi būti sanuota, paruošta dantų protezavimui.

Asmeniui dėl jo sveikatos būklės ar dėl kitų svarbių priežasčių paslaugų teikimas gali būti atidėtas vėlesniam laikui. Norėdamas pasinaudoti šia teise, asmuo arba jo atstovas, kreipiasi į TLK ir pateikia prašymą dėl dantų protezavimo paslaugų atidėjimo, gydančio gydytojo išvadą apie asmens sveikatos būklę, trukdančią protezuoti dantis, ir suderina dantų protezavimo paslaugos suteikimo datą.

Asmuo, kuris per tris mėnesius nesikreipia į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų suteikimo arba nesikreipia į TLK dėl šios paslaugos atidėjimo, yra išbraukiamas iš TLK sąrašo ir praranda teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto.